Meteen naar de inhoud

Privacy Policy

PRIVACYBELEID VAN Exportclub Noord
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Exportclub Noord verwerkt van
haar leden of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van Exportclub Noord, of om een andere reden persoonsgegevens aan Exportclub
Noord verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit
Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  Exportclub Noord, Groningerweg 39, 9738 AB Groningen, T: 06 46866279, KvK nummer 02094474
  De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@exportclubnoord.nl of T: 06 46866279.
 2. Welke gegevens verwerkt Exportclub Noord en voor welk doel
  2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social
  media accounts
  2.2 Exportclub Noord verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
  doeleinden:
  a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het
  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. bijeenkomsten, voor de
  verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen
  informatie;
  b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van
  uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Exportclub Noord;
  c) uw naam wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  E-mail berichtgeving (opt-out):
  Exportclub Noord gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie
  over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Exportclub
  Noord. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de
  mailing/nieuwsbrief.
 3. Bewaartermijnen
  Exportclub Noord verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw
  lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de
  persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Exportclub Noord passende technische en
  organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Exportclub Noord gebruik van diensten van
  derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst
  afgesloten.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 Via de ledenadministratie van Exportclub Noord kunt u een verzoek indienen om uw
  persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Exportclub Noord zal uw
  verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als
  bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  5.3 Wanneer u klachten heeft over de wijze waarop Exportclub Noord uw persoonsgegevens
  verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris
  gegevensbescherming.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze
  ledenadministratie info@exportclubnoord.nl.
 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
  adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken